Skip to content
Sprawdź akcję cash back "Kasa na Mur Beton" i odzyskaj nawet 30% pieniędzy z zamówienia

Reklamacje i zwroty

I. Prawo odstąpienia od umowy

1. Istnieje możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dokładne pouczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru na adres odbiorcy lub adres miejsca wysyłki w zależności od wcześniejszych specyfikacji.

3. W celu skorzystania z odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa do odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane pocztą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

II. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, jednak bez kosztów dostarczenia rzeczy oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w uzyskania informacji o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że strony ustalą inny sposób.

3. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.

8.4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu, z zaznaczeniem wskazanych uszkodzeń i ich prawdopodobnym pochodzeniem tj. chwilą powstania.

5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawcy, lub telefonicznie, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. rzeczy określonych co do tożsamości oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

III. Reklamacje dotyczące Towarów

1.Promotor Sales sp. z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wskazany na stronie sklepu internetowego promotor. Promotor Sales sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Promotor Sales sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Promotor Sales sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Promotor Sales sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ul. Fabryczna 17, 66-010 Nowogród Bobrzański., mailowo pod adres wskazany na stronie sklepu internetowego promotor lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Promotor Sales sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

wersja 2