Skip to content
Sprawdź akcję cash back "Kasa na Mur Beton" i odzyskaj nawet 30% pieniędzy z zamówienia

To nie jest żart! Startujemy z fantastyczną akcją promocyjną dla wszystkich Klientów PROMOTORa! Odzyskaj pieniądze wydane w naszym sklepie! 


Na czym polega akcja cash back „Kasa na Mur Beton”? Wyjaśnimy ci to w kilku prostych krokach!

Promotor - jak działa akcja CASH BACK
sciezka-zakupowa-promotor-pion

 

Gdybyśmy powiedzieli Ci, że… możesz odzyskać aż 15% pieniędzy wydanych na materiały budowlane (MARKI PROMOTOR*) w naszym sklepie, jak byś zareagował? Wydaje nam się, że byłbyś zadowolony. Kto by nie był! W czasie trwania akcji, wyjątkowe zgłoszenia nagrodzimy nagrodą specjalną – aż 30% zwrotem środków! Dlatego właśnie zachęcamy Cię do wzięcia udziału w akcji Cash Back z Promotorem!

Niech Twój budżet rośnie razem z Twoją budową!

Odzyskaj kasę wydaną na beton – zyskaj nawet do 30%!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy akcji „Kasa na Mur Beton”z Promotorem

Wypełnij formularz zgłoszeniowy podając prawidłowe dane. Pamiętaj, że wypełniając formularz i wysyłając go do nas, akceptujesz (poniższy) regulamin akcji cash back z Promotorem „Kasa na Mur Beton”.

UWAGA! Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące formularza lub problem z wypełnieniem go, skontaktuj się z organizatorem akcji: promotor@ukontentowani.pl lub  727-779-888

Pełny Regulamin akcji promocyjnej Cash Back z Promotorem

Regulamin Promocji „Cashback z Promotorem”

§1

Definicje

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1.
 2. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
 3. Dniach – należy przez to rozumieć dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
 4. ORGANIZATOR – należy przez to rozumieć UKONTENTOWANI sp. z o.o z siedzibą w Zielonej Górze, kod pocztowy 65-601 Zielona Góra, Łużycka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657280,
  NIP: 9291903710 będącą organizatorem Promocji i współadministratorem danych osobowych. 
 5. SPONSORZE – należy przez to rozumieć Promotor Sales sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, kod pocztowy 66-010, przy ul. Fabrycznej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447143, NIP: 9731012353 będącą fundatorem Nagród I i II Stopnia oraz współadministratorem danych osobowych.
 6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument. 
 7. Promocji – należy przez to rozumieć przyrzeczenie w rozumieniu
  art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego złożone przez SPONSORA, którego treść i zasady określa Regulamin i którego przeprowadzenie powierzono ORGANIZATOROWI.
 8. Produktach Promocyjnych – należy przez to rozumieć produkty marki Promotor dostępne w Sklepie Internetowym, a także w drodze zamówień telefonicznych i osobistych składanych bezpośrednio u SPONSORA. Z promocji wyłączone są produkty z kategorii Betoniarki i Mieszadła.
 9. Zakupie Promocyjnym – należy przez to rozumieć nabycie przez UCZESTNIKA Produktów Promocyjnych w Okresie Trwania Promocji. 
 10. Zadaniu Promocyjnym – należy przez to rozumieć materiały tekstowe i/lub audio-wizualne określające sposób w jaki UCZESTNIK wykorzystał Produkty Promocyjne.
 11. Dowodzie Zakupu – należy przez to rozumieć numer zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, paragon fiskalny lub fakturę w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) stanowiące dowód dokonania Zakupu Promocyjnego.
 12. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć zorganizowany system zawierania umów na odległość stanowiący sklep internetowy prowadzony i utrzymywany przez SPONSORA pod adresem https://www.promotor.store/.
 13. Stronie Promocyjnej – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem promotor.store/akcja-cash-back.
 14. Okresie Trwania Promocji – należy przez to rozumieć okres od
  21 kwietnia 2023 r. do odwołania.
 15. Nagrodzie I Stopnia – należy przez to rozumieć dokonywany przez SPONSORA zwrot 15% wartości brutto Produktów na rachunek bankowy UCZESTNIKA.
 16. Nagrodzie II Stopnia – należy przez to rozumieć dokonywany przez SPONSORA zwrot 30% wartości brutto Produktów na rachunek bankowy LAUREATA.

§2

Regulamin

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich UCZESTNIKÓW, LAUREATÓW oraz SKARŻĄCYCH
 2. W razie wątpliwości co interpretacji poszczególnych postanowień Regulaminu ORGANIZATOR może dokonać ich wykładni. 
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Promocja organizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Promocji jest prawo polskie.
 6. Regulamin obowiązuje od pierwszego dnia Okresu Trwania Promocji.
 7. ORGANIZATOR może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich opublikowania na Stronie Promocyjnej. 
 9. Do Zakupów Promocyjnych dokonanych przez UCZESTNIKÓW przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania Zakupu Promocyjnego. 
 10. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, będzie dostępny do wglądu dla UCZESTNIKÓW równocześnie:
  1. w siedzibie ORGANIZATORA;
  2. na Stronie Promocyjnej.
 11. Regulamin dostępny na Stronie Promocyjnej może być przez UCZESTNIKA w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku. 
 12. W przypadku występowania różnic w brzmieniu Regulaminów udostępnianych w więcej niż jednym miejscu za wiążące uznaje się brzmienie Regulaminu dostępnego na Stronie Promocyjnej
 13. Podstawową formą komunikacji STRON, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń będzie korespondencja elektroniczna (e-mail). 

§3

Strona Promocyjna

 1. Administratorem Strony Promocyjnej jest ORGANIZATOR.
 2. Strona Promocyjna w Okresie Trwania Promocji będzie dostępna przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu.
 3. W celu skorzystania ze Strony Promocyjnej i dostępnego na niej formularza zgłoszeniowego UCZESTNIK musi posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące, minimalne wymogi techniczne:
  1. komputer lub urządzenie mobilne (urządzenie końcowe);
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript.
 4. UCZESTNIK korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną powinien stosować środki techniczne (programy antywirusowe, zapory sieciowe) w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet (np.: szkodliwe/złośliwe oprogramowanie).
 5. ORGANIZATOR dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie
  Strony Promocyjnej z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego, oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności). 
 6. Korzystanie ze Strony Promocyjnej przez UCZESTNIKA powinno odbywać się w sposób:
 7. zgodny z prawem;
 8. zgodny z dobrymi obyczajami;
 9. zgodny z Regulaminem;
 10. niezakłócający jej funkcjonowania;
 11. nieuciążliwy dla innych Uczestników i ORGANIZATORA.

§4

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej „UCZESTNIK”) może być osoba fizyczna, która jednocześnie:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. jest konsumentem w rozumieniu art. 221kc;
  3. zapoznała się z brzmieniem Regulaminu i zaakceptowała jego treść;
  4. spełniła warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
  5. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie;
  6. posiada stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Uczestnikiem Promocji (dalej “UCZESTNIK”) może być również przedsiębiorca działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału:
  1. osoby, które nie spełniają łącznie wszystkich warunków dla uznania ich za UCZESTNIKÓW;
  2. osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach oraz świadczące pracę lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz ORGANIZATORA;
  3. wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami określonymi w pkt. c.

(dalej łącznie „Osoby Wykluczone z Promocji”).

 1. UCZESTNIK może brać udział w Promocji więcej niż jeden (1) raz, jeżeli każdorazowo spełniać będzie Warunki Uczestnictwa, dokona ponownego Zakupu Promocyjnego, wykonania
  Zadania Promocyjnego i spełni inne obowiązki określone w Regulaminie. 

§5

Organizator i Sponsor

 1. ORGANIZATOR działa w imieniu własnym, ale na zlecenie SPONSORA.
 2. ORGANIZATORAOGRANIZATORA obciążają wszystkie obowiązki określone w Regulaminie, chyba że zostały one wyraźnie zastrzeżone na rzecz SPONSORA
 3. UCZESTNIK może porozumieć się z ORGANIZATOREM w następujący sposób:
  1. w sprawach związanych z Promocją – promotor@ukontentowani.pl, tel. 727-779-888.
  2. w sprawach związanych z danymi osobowymi i wykonywaniem uprawnień określonych w RODO – promotor@ukontentowani.pl, tel. 727-779-888.
 4. SPONSOR jest podmiotem składającym przyrzeczenie w rozumieniu
  art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego, że na zasadach określonych w Regulaminie, dostarczy i przeniesie na LAUREATA lub UCZESTNIK prawo własności Nagrody I lub II Stopnia.  

§ 6

Dowód Zakupu

 1. Dowód Zakupu jest wyłącznym dowodem na okoliczność zakupu Produktów Promocyjnych. 
 2. Każdy Dowód Zakupu powinien stwierdzać, że jego okaziciel nabył Produkty Promocyjne w Okresie Trwania Promocji;
 3. Wartość Produktów Promocyjnych stwierdzona w więcej niż jednym (1) Dowodzie Zakupu nie podlega zsumowaniu. 
 4. Dowód Zakupu nie może:
  1. nosić znamion przeróbek, podskrobań lub innych ingerencji w jego treść;
  2. być zniszczony, a w szczególności nie może być naruszona jego integralność;
  3. być nieczytelny w całości lub części;
  4. być wystawiony w innym czasie niż w Okresie Trwania Promocji.

§ 7

Warunki Promocji

 1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Cashback z Promotorem”.
 2. Udział w Promocji jest:
  1. dobrowolny;
  2. uzależniony od dokonania Zakupu Promocyjnego i wykonania Zadania Promocyjnego;
  3. uzależniony od zaakceptowania Regulaminu w całości;
  4. uzależniony od spełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie.
 3. Materiały przesyłane przez UCZESTNIKA stanowiące Zadanie Promocyjne:
  1. powinno być wynikiem własnej pracy i wkładu twórczego UCZESTNIKA;
  2. powinny składać się z nie miej niż pięciu (5) zdjęć, ale nie więcej niż z piętnastu (15) zdjęć lub nagrania video o długości nie krótszej niż dwie (2) minuty, ale nie dłużej niż 10 minut przedstawiających praktyczny sposób wykorzystania Produktów Promocyjnych; 
  3. powinny składać się z opisu praktycznego sposobu wykorzystania Produktów Promocyjnych, który to opis nie może być krótszy niż pięćset (500) znaków ze spacjami i dłuższy niż trzy tysiące (3000) znaków ze spacjami;
  4. nie może zawierać błędów gramatycznych i innych błędów językowych, chyba że ich użycie jest celowym zabiegiem;
  5. nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających powszechnie akceptowane normy społeczne;  
  6. nie może naruszać prawa ochronne na znaki towarowe zarejestrowane przez osoby trzecie;
  7. nie może naruszać autorskie prawa majątkowe osób trzecich;
  8. nie może naruszać autorskie prawa osobiste osób trzecich;  
  9. nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich;
  10. nie może zawierać treści w inny sposób naruszające porządek prawny.

§ 8

Zgłoszenie Promocyjne

 1. Aby wziąć udział w Promocji należy w Okresie Trwania Promocji łącznie spełnić następujące warunki:
  1. dokonać Zakupu Promocyjnego;
  2. wykonać Zadanie Promocyjne;
  3. wejść na Stronę Promocyjną i:
   1. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez umieszczenie w nim następujących danych: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego;
   2. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez umieszczenie w nim tekstu, zdjęć lub linka do nagrania video stanowiących Zadanie Promocyjne;
   3. wykonać czytelną fotografię lub innego rodzaju cyfrowe odwzorowanie
    Dowodu Zakupu, w formacie pliku „.jpg”, „.png” lub „.gif”, którego wielkość nie przekracza pięciu (5) MB; 
   4. skorzystać z funkcjonalności formularza zgłoszeniowego w celu załączenia do niego pliku zawierającego czytelną fotografię lub innego rodzaju cyfrowe odwzorowanie Dowodu Zakupu;
   5. skorzystać z funkcjonalności formularza zgłoszeniowego w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób zgodny z Regulaminem;
   6. skorzystać z funkcjonalności formularza zgłoszeniowego w celu akceptacji Regulaminu;
   7. skorzystać z funkcjonalności formularza zgłoszeniowego w celu przesłania danych i treści w nim zawartych ORGANIZATOROWI

(dalej „Warunki Uczestnictwa”):

 1. W przypadku występowania problemów technicznych z przesłaniem Zadania Promocyjnego UCZESTNIK może skontaktować się z ORGANIZATOREM pod adresem promotor@ukontentowani.pl.
 2. UCZESTNIK musi dokonać zgłoszenia nie później niż dwanaście (12) miesięcy od dokonania Zakupu Promocyjnego. 
 3. Zgłoszenia będą przyjmowane w Okresie Trwania Promocji oraz najpóźniej w dniu zakończenia Promocji (jej odwołania). 
 4. Zgłoszenia przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu Okresu Trwania Promocji są traktowane jako wysłane przez osobę nie będącą UCZESTNIKIEM.

§ 9

Licencja i Wizerunek

 1. Z chwilą przesłania Zadania Promocyjnego UCZESTNIK udziela ORGANIZATOROWI i SPONSOROWI licencji na jego wykorzystywanie na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach,
  w szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, dyskach przenośnych typu USB Pendrive oraz na serwerach w chmurze,
 2. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części każdą techniką znaną w chwili zawarcia umowy,
 3. wprowadzenie do pamięci elektronicznej, 
 4. wykorzystanie w reklamie i marketingu produktów lub usług;
 5. publikacja na stronach Internetowych i mediach społecznościowych. 
 1. Licencja ma charakter:
  1. wyłączny;
  2. nieodpłatny;
  3. nieograniczony terytorialnie;
  4. nieograniczony czasowo.
 2. Licencja udzielana jest z prawem do udzielania przez ORGANIZATORA i SPONSORA licencji dalszych (sublicencji). 
 3. UCZESTNIK upoważnia ORGANIZATORA i SPONSORA do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Zadania Promocyjnego, a w tym do:
 1. naruszenia jego integralności,
 2. wykorzystywania go w całości lub części,
 3. łączenia go z innymi utworami,
 4. opatrywania go napisami, hashtagami lub grafikami związanymi z promocją produktów i usług;
 5. usuwania z niego wizerunków innych osób niż UCZESTNIK;
 6. dokonywania innych zmian o charakterze redakcyjnym lub edytorskim.
 7. Jeżeli Zadanie Promocyjne zawiera wizerunek UCZESTNIKA to z chwilą jego przesłania udziela on ORGANIZATOROWI i SPONSOROWI nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku o jakim mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na który składają dać się będą również imię i nazwisko, tytuł zawodowy, naukowy lub zwyczajowy i głos (wizerunek audialny). Zgoda udzielana jest z prawem do udzielania zgód dalszych i jest nieograniczona czasowo, terytorialnie i co do liczby odtworzeń.
 8. ORGANIZATOR i SPONSOR zobowiązani są wykorzystywać wizerunek UCZESTNIKA jedynie z poszanowaniem jego godności i dóbr osobistych. 

§ 10

Nagrody

 1. Każdy UCZESTNIK, który dokonał poprawnego zgłoszenia Zadania Promocyjnego jest uprawniony do otrzymania Nagrody I Stopnia.
 2. Nagroda I Stopnia będzie wypłacana w terminie do sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania przez ORGANIZATORA zgłoszenia Zadania Promocyjnego. 
 3. Nagroda II Stopnia będzie wypłacana jedynie LAUREATOM w terminie do sześćdziesięciu (60) dni od wyróżnienia UCZESTNIKA jako LAUREATA. LAUREAT który otrzymał Nagrodę II Stopnia nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody I Stopnia. 
 4. Roszczenie o wydanie Nagrody I i II nie może być przedmiotem cesji na osobę trzecią.
 5. W Okresie Trwania Promocji KOMISJA PROMOCYJNA wybierze spośród UCZESTNIKÓW nie mniej niż pięciu (5) LAUREATÓW.
 6. Z chwilą wyróżnienia LAUREATA przez KOMISJĘ PROMOCYJNĄ SPONSOR może przyznać LAUREATOWI dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody.
 7. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu LAUREATOWI i przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej należnego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).
 8. Obowiązek odprowadzenia należnego, zryczałtowanego podatku od Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej do właściwego Urzędu Skarbowego obciąża SPONSORA.

§ 11

Weryfikacja Zgłoszeń

 1. Zgłoszenie Zadania Promocyjnego przez UCZESTNIKA rejestruje, weryfikuje i wyróżnia
  KOMISJA PROMOCYJNA.
 2. KOMISJA PROMOCYJNA jest powoływana przez ORGANIZATORA i składa się z 3 osób. 
 3. KOMISJA PROMOCYJNA dokonuje oceny i wyróżnienia Zadań Promocyjnych wedle następujących kryteriów:
  1. oryginalność;
  2. kreatywność;
  3. sposób i rezultat zastosowania Produktu Promocyjnego;
  4. zgodność z Regulaminem.
 4. Ocena Zadań Promocyjnych dokonana przez KOMISJĘ PROMOCYJNA nie podlega ujawnieniu ani uzasadnieniu.
 5. KOMISJA PROMOCYJNA podejmuje decyzje w przedmiocie wyróżnienia Zadania Promocyjnego zwykłą większością głosów i w trybie głosowania jawnego.
 6. W Okresie Trwania Promocji KOMISJA PROMOCYJNA będzie dokonywać wyróżnień Zgłoszeń Promocyjnych.
 7. UCZESTNIK, którego Zadanie Promocyjne zostało wyróżnione przez KOMISJĘ PROMOCYJNA staje się LAUREATEM.
 8. LAUREAT jest osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody II Stopnia.
 9. Lista LAUREATÓW zostanie opublikowana na Stronie Promocyjnej z użyciem następujących danych:
  1. imię LAUREATA;
  2. nazwisko LAUREATA;
  3. informacje o wyróżnionym Zadaniu Promocyjnym.
 10. ORGANIZATOR niezwłocznie zawiadomi UCZESTNIKA o uzyskaniu przez niego statusu LAUREATA. Zawiadomienie nastąpi z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej typu SMS. 
 11. LAUREAT lub UCZESTNIK traci prawo do otrzymania Nagrody I lub II Stopnia w przypadku, gdy:
  1. złożył wniosek o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądał ich usunięcia;
  2. zataił przed ORGANIZATOREM okoliczności powodujące, iż należałoby uznać za Osobę Wykluczoną z Promocji; 
  3. złożył ORGANIZATOROWI oświadczenie o rezygnacji z udziału w Promocji lub zrzeczeniu się prawa do Nagrody I lub II Stopnia;
  4. ORGANIZATOR, pomimo podejmowanych prób, nie może nawiązać kontaktu z LAUREATEM lub UCZESTNIKIEM, a bank dokonał zwrotu przelewu Nagrody I lub II Stopnia z adnotacją, że rachunek na jaki dokonano przelewu nie istnieje.  

§ 12

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia Promocji, przyznawania nagród, rejestrowania zgłoszeń Zadań Promocyjnych UCZESTNIKOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres promotor@ukontentowani.pl w terminie najpóźniej siedmiu (7) dni od ostatniego dnia Okresu Trwania Promocji. 
 2. UCZESTNIK, który złożył reklamację staje się SKARŻĄCYM.
 3. Reklamację rozpatruje KOMISJA REKLAMACYJNA w terminie siedmiu (7) dni od jej otrzymania.
 4. KOMISJA REKLAMACYJNA jest powoływana przez ORGANIZATORA i składa się z 3 osób. 
 5. KOMISJA REKLAMACYJNA przedstawia swoje stanowisko za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 6. KOMISJA REKLAMACYJNA podejmuje decyzje w przedmiocie reklamacji zwykłą większością głosów i w trybie głosowania jawnego.
 7. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne:
  1. zawierać adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, adres do doręczeń SKARŻĄCEGO;
  2. zwięźle określać przedmiot reklamacji oraz krótkie uzasadnienie dla poparcia jej zasadności, 
  3. wskazywać jakiego działania lub zaniechania SKARZĄCY domaga się od ORGANIZATORA lub SPONSORA,
  4. zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych SKARŻĄCEGO na cele związane z rozpoznaniem reklamacji.
 8. KOMISJA REKLAMACYJNA nie jest związana żądaniami SKARŻĄCEGO co do sposobu załatwienia reklamacji. 
 9. KOMISJA REKLAMACYJNA może zażądać od SKARZĄCEGO dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia dowodów na poparcie jego twierdzeń.
 10. Decyzja KOMISJI REKLAMACYJNEJ jest ostateczna i wyczerpuje postępowanie reklamacyjne. SKARŻĄCEMU nie przysługuje prawo do żądania ponownego rozpatrzenia tej samej reklamacji.
 11. Uznając reklamację za bezzasadną KOMISJA REKLAMACYJNA zawiadomi SKARŻĄCEGO o treści swojego rozstrzygnięcia. 
 12. Uznając reklamację za uzasadnioną KOMISJA REKLAMACYJNA wspólnie z ORGANIZATOREM podejmuje odpowiednie działania mające na celu uczynienie zadość żądaniom SKARŻĄCEGO lub podejmuje inne działania, które w jej ocenie będą uzasadnione i spowodują usunięcie naruszenia. 
 13. Reklamację pozostawia się bez rozpoznania w przypadku, gdy:
  1. została ona złożona z przekroczeniem terminu określonego w Regulaminie;
  2. pochodzi od osoby nie będącej UCZESTNIKIEM;
  3. przedmiotem reklamacji są same postanowienia Regulaminu;
  4. nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie;
  5. SKARŻĄCY ponownie złożył reklamację o treści tożsamej lub zbliżonej do reklamacji już rozpatrzonej przez KOMISJĘ REKLAMACYJNĄ. 
 14. Rozstrzygnięcia KOMISJI REKLAMACYJNEJ o uznaniu reklamacji za uzasadnioną lub bezzasadną, jak również pozostawienie reklamacji bez rozpoznania, nie wymagają uzasadnienia. 

§ 13

Dane Osobowe

 1. Dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. m.in. w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji, , ogłoszeniem LAUREATÓW, wydaniem Nagród I i II Stopnia, odprowadzeniem należnego podatku, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpoznaniem reklamacji.
 2. ORGANIZATOR informuje w trybie art. 13 RODO, że:
 1. administratorem danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH jest ORGANIZATOR;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych UCZESTNICY i SKARŻĄCY mogą skontaktować się z ORGANIZATOREM z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie;
 3. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji na zasadach określonych w Regulaminie;
 4. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, a także do rozpoznania ewentualnych roszczeń SKARŻĄCYCH związanych z Promocją, nie dłużej jednak niż sześć (6) lat;
 5. dane osobowe UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w rozumieniu art. 22 RODO;
 6. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH przez ORGANIZATORA jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 7. odbiorcami danych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH będą wyłącznie podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu ORGANIZATORA jako administratora;
 8. UCZESTNICY i SKARŻĄCY mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, złożenia żądania o ograniczenie ich przetwarzania oraz o ich przeniesienie, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 9. UCZESTNICY i SKARŻĄCY mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest warunkiem uczestnictwa w Promocji.
 11. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez UCZESTNIKA jest brak możliwości uczestnictwa w Promocji. 
 12. Podanie danych osobowych przez SKARŻĄCEGO jest warunkiem przyjęcia jego reklamacji do rozpoznania.
 13. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez SKARŻĄCEGO jest brak możliwości rozpoznania jego reklamacji.
 14. ORGANIZATOR stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych UCZESTNIKÓW i SKARŻĄCYCH.

 

*Zwrot nie dotyczy produktów z kategorii Betoniarek, Mieszadeł ani kosztów transportu.

wersja 2