Skip to content
Sprawdź akcję cash back "Kasa na Mur Beton" i odzyskaj nawet 30% pieniędzy z zamówienia

 Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego promotor.store

 

 1. Definicje

 

1.1. Sklep internetowy promotor prowadzi Promotor Sales sp. z o.o.  mająca siedzibę przy ul. Fabrycznej17, 66-010 Nowogród Bobrzański NIP 973 101 23 53, REGON 081105552 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447143 (dalej Promotor Sales sp z o.o.)

1.2. Administratorem danych osobowych jest Promotor Sales sp. z o. o.

1.3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

1.4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.5. Regulamin –  regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego promotor;

1.6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.7. Sprzedawca – Promotor Sales sp. z o.o.  mająca siedzibę przy ul. Fabrycznej17, 66-010 Nowogród Bobrzański NIP 973 101 23 53, REGON 081105552 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447143;

1.8. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem promotor, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.9. Towar – produkty zamieszczone na stronie sklepu internetowego;

1.10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Promotor Sales sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego niniejszego Sklepu;

1.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru a także kolor i wymiary.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem promotor prowadzonym przez Promotor Sales sp. z o.o.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 1. a) sposób dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego promotor
 2. b) zasady, a także sposób dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego promotor;
 3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach usług świadczonych przez Sklep Internetowy;

2.4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) Internet Explorer w wersji [6] lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy;
 2. b) minimalna rozdzielczość ekranu [800] x [600] pikseli;
 3. c) Firefox w wersji 5.0 lub nowszej.

2.5. Prowadzący Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu e-budowlany.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje  o Towarach zamieszczone na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, a także parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja konta użytkownika.

3.2. Rejestracja jest możliwa dopiero po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

3.3. Warunkiem rejestracji jest:

– wyrażenie zgody na treść Regulaminu;

– podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Promotor Sales sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. a) poda dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. b) korzystając ze sklepu internetowego dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
 3. c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Promotor Sales sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Promotor Sales sp. z o.o.;

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Promotor Sales sp. z o.o.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (Spam);
 4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Promotor Sales sp. z o.o.;
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. Dla zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową  promotor, dokonać wyboru materiału budowlanego,

4.2. Wybór określonych w kształcie i rozmiarze, a także ilości Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. a) przedmiotu zamówienia;
 2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów jeśli zostały wliczone do ceny łącznej zamawianych towarów;
 3. c) wybranej metody płatności: przelewem, za pobraniem, tpay.;
 4. d) wybranego sposobu dostawy za pośrednictwem: kuriera inpost, odbiór osobisty, transport sprzedawcy, transport producenta.;
 5. e) czasu dostawy;
 6. f) dodatkowych wskazówek wyświetlających się jako puste pole przeznaczone do umieszczenia konkretnych informacji skierowanych od klienta do Sprzedawcy, mających za zadanie uzupełnić poprzednie informacje.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną promotor – Twoje zamówienie, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski pocztą kurierską, transportem sprzedawcy, bądź Producenta, albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio u Sprzedawcy.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wskazany przez zamawiającego wybranym z pośród możliwych opcji. Koszty dostawy wskazane są na stronie promotor – koszty przesyłki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy – cenę za transport zastają poddane do akceptacji po złożeniu zamówienia, bądź wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

5.3. Koszt usługi transportowej jest zależny od odległości wyznaczonej pomiędzy siedzibą sprzedającego lub wybranym magazynem fabrycznym producenta, a adresem dostawy oraz ilości, wymiarów i masy zamówionego towaru.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.5. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta.  Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem za pomocą środków komunikacji na odległość tj. telefonu oraz poczty e-mail.

5.6. Dostawa towaru nie obejmuje jego rozładunku. Ta forma wymaga dodatkowej płatności i wcześniejszego jej uzgodnienia.

5.7. Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie rozładunek w miejscu dostawy, oraz bezpieczny i swobodny dojazd.

5.8. Nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.

5.9. Osobą upoważnioną do odbioru towaru jest osoba wymienioną w zamówieniu, a w przypadku płatności gotówką przy odbiorze, osoba wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu.

5.10. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienia, Klient jest zobowiązany wypłacić pełną ustaloną kwotę kierowcy realizującemu dostawę przed wydaniem towaru Kupującemu.

5.11. Zrealizowanie dostawy pod wskazany w zamówieniu adres, w ustalonym terminie, wobec zaistnienia  okoliczności uniemożliwiających wydanie towaru, leżących po stronie Klienta, powoduje obciążenie Klienta kosztami transportu, zgodnie z ich wartością.

5.12. Podczas odbioru dostarczonej przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika przewoźnika jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika przewoźnika, a następnie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.

 

 1. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego 27 1020 5402 0000 0602 0327 3612;
 2. zapłata kartą płatniczą operatorów Visa i Mastercard których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty;
 3. płatność za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24;

6.3. Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty gotówką w momencie odbioru przesyłki lub przy użyciu systemu płatności, przelewu bankowego, karty płatniczej (przedpłata).

6.4. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamówione produkty są dostępne w magazynie. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Sprzedawcy.

6.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.6. Zamówione produkty zostaną dostarczone pod wskazany w zamówieniu adres w terminie ustalonym z pracownikiem lub będą czekać na w siedzibie Promotor Salessp. z o.o. w dniach obowiązywania rezerwacji

6.7. Przy odbieraniu produktów wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i adresem zameldowania, który został podany w zamówieniu.

6.8. Odbierając zamówione produkty w siedzibie Promotor Sales sp. z o.o. można zapłacić gotówką.

6.9.  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

7.1. Istnieje możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dokładne pouczenie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru na adres odbiorcy lub adres miejsca wysyłki w zależności od wcześniejszych specyfikacji.

7.3. W celu skorzystania z odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa do odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia. Oświadczenie powinno zostać wysłane pocztą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

 

8.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, jednak bez kosztów dostarczenia rzeczy oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w uzyskania informacji o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy.

8.2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że strony ustalą inny sposób.

8.3. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.

8.4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu, z zaznaczeniem wskazanych uszkodzeń i ich prawdopodobnym pochodzeniem tj. chwilą powstania.

8.5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawcy, lub telefonicznie, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

8.6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tj. rzeczy określonych co do tożsamości oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

8.7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

9.1.Promotor Sales sp. z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres wskazany na stronie sklepu internetowego promotor. Promotor Sales sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3. Promotor Sales sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

10.1. Promotor Sales sp. z o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Promotor Sales sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ul. Fabryczna 17, 66-010 Nowogród Bobrzański., mailowo pod adres wskazany na stronie sklepu internetowego promotor lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Promotor Sales sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Promotor Sales sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Strony mogą umówić się na właściwość sądów przed zawarciem umowy sprzedaży po uprzedniej konsultacji lub wskazaniem za pomocą wiadomości wysłanej mailowo. Umowa dochodzi do skutku wraz z zwrotnym mailem Sprzedawcy o treści: akceptuje lub wskazaniem innej propozycji. W przypadku braku wiadomości, bądź wiadomości o treści: nie akceptuje, umowa prorogacyjna nie zostaje zawarta.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Promotor Sales sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.

11.5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

11.6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu „Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

11.7. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.